Integritetspolicy • Rekraketer

1Allmänna bestämmelser

1.1 Denna sekretesspolicy innehåller information om hur Hunkverkstan (”vi”, ”oss”), med organisationsnummer 870712–7893 (”Hunkverkstan”) behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållande av webbsidan www.rekraketer.se (“Rekraketer”) samt medlemskap därtill (”Tjänsten”).

1.2 Hunkverkstan värnar om din personliga integritet. Denna sekretesspolicy, som även täcker in vår dataskydds- och cookiepolicy, förklarar hur Hunkverkstan samlar in och använder dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av Rekraketer, både om du besöker oss som icke-medlem eller om du är medlem hos oss. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till tjena@rekraketer.se.

1.3 Vi följer och är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR), lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

1.4 Rekraketer kan från gång till annan uppdatera denna integritetspolicy och när den uppdateras kommer du att bli notifierad på vår webbplats.

1.5 Genom att använda Rekraketer accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder vår webbplats.

2Personuppgiftsansvar

2.1 Rekraketer är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi samlar in om dig genom besök på vår hemsida samt genom de uppgifter som du lämnar i samband med medlemskap i Rekraketer.

2.2 Observera att vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som exempelvis tillhör våra leverantörer eller annonsörer. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part bör du vara införstådd med att de har egna personuppgiftspolicys, och att Hunkverkstan inte har något ansvar för deras behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR-lagstiftningens uppdelning av ansvar här.

3Datainsamling

3.1 Hunkverkstan samlar in och sparar den information som du lämnar till oss. Detta sker främst i samband med att du registrerar dig som medlem och/eller väljer att ta emot nyhetsbrev från oss. Det kan också ske genom att vi samlar data på besökare på hemsidan för att förbättra Tjänsten.

3.2 Personuppgifter vi samlar in och som vi anger är obligatoriska är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst på grund av lag, avtal eller administrativa, tekniska eller andra skäl. I regel är dessa markerade med en asterisk (*).

3.3 Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss inkluderar användarnamn, lösenord, e-postadress och betalinformation (till exempel konto- eller kortnummer).

3.4 Vi samlar även in så kallade användargenererade personuppgifter. Det avser uppgifter om din dator och mjukvara som unikt ID, din IP-adress, operativsystem, webbläsare, anslutningshastighet och internetleverantör.

3.5 Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att upprätta medlemskap i Rekraketer.

3.6 Rekraketer använder sig även av den så kallade Facebook-pixeln. Kodsträngen identifierar anonyma besökare på webbplatsen och matchar den data som kan identifieras om varje individ med den data som finns på varje användare på Facebook. Facebook avslöjar ingen personlig information om de enskilda individerna som samlats in via pixeln. Men Facebook ger Hunkverkstan möjlighet att se vad besökarna besökare har för generella intressen, demografiska status och så vidare.

3.7 Vår webbplats riktar sig inte till personer som är under arton (18) år och vi önskar att minderåriga personer inte uppger personuppgifter på vår webbplats. Om det kommer till vår kännedom att personer under 18 år har delat med sig av personuppgifter kommer vi att radera sådan information.

4Personuppgiftsbehandling

4.1 All data samlas in för att tillhandahålla, utföra och förbättra Rekraketers tjänst. Vi behandlar dina personuppgifter för flera ändamål som du kan läsa mer om nedan.

4.2 För att uppfylla och upprätthålla avtal

4.2.1 För att kunna tillhandahålla vår tjänst till dig, ge dig en bättre upplevelse av den och för att hantera vårt avtalsförhållande med dig.
4.2.2 För att administrera ditt köp så att du får det innehåll som du har rätt till.
4.2.3 För att hantera betalningar för ditt konto och skicka dig information om detta.
4.2.4 För att kommunicera med dig angående ditt medlemskap och/eller ditt konto.
4.2.5 För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.
4.2.6 För att genomföra tjänster och användarundersökningar som hjälper oss ge dig en bättre upplevelse av vår tjänst.
4.2.7 För att skicka dig erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du ber oss om.

4.3 För andra berättigade ändamål

4.3.1 För att genomföra analyser på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.
4.3.2 För att förbättra vår tjänst och skydda dina uppgifter med hjälp av loggfiler.
4.3.3 För att kunna skicka dig produkterbjudanden, nyheter, information samt produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av, inbegripet att anpassa reklam så att den hänför sig till sådant som du troligen är intresserad av.
4.3.4 För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra vår tjänst.
4.3.5 För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4.4 För marknadsföringsändamål

4.4.1 För att skicka direkt marknadsföring till dig med e-post som också kan innehålla erbjudanden, nyheter eller information i samband med vår tjänst. Observera att du när som helst kan avanmäla dig från sådana meddelanden genom att kontakta oss på tjena@rekraketer.se.

4.5 Med anledning av rättslig förpliktelse

4.5.1 För att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

4.6 Vi åberopar följande rättslig grund i dataskyddsförordningen (GDPR) som stöd för vår personuppgiftsbehandling: Punkt 4.2 är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Punkt 4.3 är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra vår tjänst samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet. Punkt 4.4 äger endast rum när vi mottagit samtycke från dig till sådan behandling i samband med medlemsregistreringen. Punkt 4.5 är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.


5Spridning av personuppgifter

5.1 Hunkverkstan kommer att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

5.2 Hunkverkstan anlitar vissa tredjepartsleverantörer för tjänster såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar samt genomföra annan statistisk analys. Leverantörerna har tillgång till dina personuppgifter, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

5.3 Rekraketer kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

5.4 Rekraketer strävar alltid efter att behandla dina data inom EU/EES, men förbehåller sig för att de personuppgifter vi samlar in kan överföras till och lagras utanför EU/EES. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data kommer vi att vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en skyddsnivå som är adekvat och jämförbar med den nivå av skydd som erbjuds inom EU/EES.

6Underleverantörer

6.1 Rekraketer använder sig av ett flertal underleverantörer som personuppgiftsbiträden. Det vill säga företag eller person som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi använder oss av Loopia för IT-tjänster som serverutrymme och hosting, Stripe för att administrera transaktioner, Google Analytics för att analysera användandet av vår webbplats, Facebook för ovan beskrivna Facebook-pixel samt Mailchimp för administrering och distribuering av nyhetsbrev. Nedan finner du länkar till vardera underleverantör för mer information kring deras sekretesspraxis i enlighet med GDPR-lagstiftningen.

Loopia

Stripe

Google Analytics

Facebook

Mailchimp

7Datalagring

7.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna. Normalt gäller följande lagringsperioder:
7.1.1 Medlemsuppgifter

Vad det är: Användarnamn, lösenord och e-postadress.
Lagringstid: Till dess kontot raderas
7.1.2 Nyhetsbrevsuppgifter

Vad det är: E-postadress.
Lagringstid: Till dess avanmälan sker.
7.1.3 Transaktionsuppgifter
Vad det är: Information om transaktioner i samband med medlemskap.
Lagringstid: Tio (10) kalenderår.
7.1.4 Användargenererade uppgifter
Vad det är: Bland annat din IP-adress och vilken typ av webbläsare du har.
Lagringstid: Fjorton (14) kalendermånader.

8Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

8.2 Du har rätt till rättelse av felaktiga uppgifter. Du har därmed rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

8.3 Du har rätt att bli raderad. Du kan alltså begära att radera de personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar Rekraketer från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer ifrån exempelvis bokförings- och skattelagstiftning och bank- och penningtvättslagstiftning.

8.4 Du har rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling. Du kan kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas till exempel om du motsätter dig uppgifternas riktighet eller anser att personuppgiftsinsamlingen inte sker på laglig grund.

8.5 Du har rätt till invändning. Det innebär att du kan invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, till exempel i syfte att bedriva direkt marknadsföring.

8.6 Du har rätt till dataportabilitet. Du kan alltså kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Vi ber dig kontakta oss via tjena@rekraketer.se om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter.


9Personuppgiftsskydd

9.1 Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Alla betalningstransaktioner krypteras med SSL (Secure Socket Layer) och TLS 1.2 (Transport Layer Security).

9.2 Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter. Vi har dock beredskapsrutiner för att hantera eventuella fysiska eller tekniska incidenter snabbt och begränsa de eventuella negativa effekterna av en sådan incident.


10Cookies

10.1 Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet som du använder när du besöker webbplatsen. Cookies används för att underlätta och förbättra användandet och upplevelsen på vår webbplats och de kan innehålla personliga data. Cookies kan accepteras automatiskt av din webbläsare, men du kan ändra den inställningen på egen hand i din webbläsare. Du kan även ställa in så att din webbläsare frågar dig varje gång om du vill acceptera cookies eller inte.

10.2 Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. De används under den tid du är aktiv på webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. Vår webbplats kan också innehålla tredjepartscookies för att kunna ge dig som användare en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats. Om du inte godkänner användandet av cookies vill vi göra dig uppmärksam på att vissa funktioner på vår webbplats kan sluta att fungera och därmed försämra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats.

11Kontakt

11.1 Om du har några frågor i relation till behandlingen av din personliga data, användandet av cookies eller om du skulle vilja åberopa någon av dina rättigheter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på tjena@rekraketer.se.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 3 februari 2020.

Statistik

2020

Spel 41 st
Vinst 47 %
ROI 88 %
Kassa - 2 585 kr
Just nu används 1-3 units med en insats på 500 kronor per unit.
wave2 wave1
Annonser